Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

En bilfri bydel

3D-visualisering av nye Pappen Sarpsborg, med fokus på bilfri bydel. Karlsborggata

Pappen Sarpsborg skal være en bilfri bydel. En bydel som ikke er avhengig av bil for å få hverdagen til å henge sammen, men hvor avstander til det du trenger er i gang-/sykkelavstand.

10-minuttersbyen

Dette er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål. Les mer om 10-minuttersbyen her!

Illustrasjon som viser nettverket for gående og syklende, som bidrar til å gjøre nye Pappen Sarpsborg til en bilfri bydel.

Gående og syklende

På Pappen Sarpsborg er målet å ha alle hverdagsfunksjoner innen 5-minutters gangavstand. Videre skal det være gode og attraktive forbindelser til sentrum, nærområdet og offentlig transport. I Pappen er intensjonen å skape en bilfri bydel, hvor gater er prioritert for gående og syklende.

Adkomst med kjøretøy

Det vil allikevel være mulig med korte drop-off, varelevering og nødvendig utrykningskjøretøy. For å understøtte den bilfrie bydelen planlegges parkering i periferien av planområdet, langs Follogata og med et mobilitetshus i nordvest.

Mobilitetshus

Mobilitetshuset skal være et attraktivt og levende element i bydelen, samtidig som huset skal brukes til å promotere og styrke grønn mobilitet. 

Mobilitetshuset er et viktig mobilitetspunkt på Pappen, med en stor samling biler på ett sted. I mobilitetshuset skal det være plass til flere mobilitetsformer, som delesykler, cargosykkel, sparkesykler, delebiler m.m., herunder pakkepost og andre samlende serviceløsninger til bydelen. 

Taket skal være tilgjengelig, og det er viktig å vise offentligheten adgang til taket på en tydelig måte, gjerne utformet som en trapp på fasaden. Trappen gir adgang til taket, samtidig som det også skapes adgang til de øvrige etasjene. 

Mobilitetshuset er et funksjonelt bygg tilpasset bilens dimensjoner og kjøremønster. Dette gir typisk en kompakt og dyp bygningskropp som kan deles i 3 deler; basen, kroppen og toppen. 

Basen – I første etasje skal det etableres en større butikk eller et annet allmennyttig program med lager og varelevering som utnytter det dype arealet. 

Kroppen – Midterste del er primært planlagt for parkeringsplasser. Parkeringsplassene er naturlig ventilert og det skal sikres en åpen og luftig fasade. Åpninger i fasaden skal utformes slik at det skapes variasjon og spill i de store fasadepartiene. Ytterligere virkemidler kan være plantekasser, begrønning, belysning eller andre elementer som bryter ned de store fasadearealene og skaper en imøtekommende og attraktiv fasade i samspill med omgivelsene. 

Toppen – Den store takflaten på toppen skal utnyttes til å skape et spesielt sted og møteplass på Pappen. Med et tilgjengelig tak er det viktig å vise offentligheten tydelig adkomst til taket.