Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Utvikling mot omgivelsene

3D visualisering fra Follogata

Omdannelse av fabrikkområde til levende bydel gir en ny skala og utnyttelse i randen av sentrumsplanen. Området rundt fabrikkområdet består hovedsakelig av eneboliger. Inntil området ligger også Lande skole og Hansa Borg bryggerier. 

3D-visualisering av Follogaatakvartalet fra Torsbekkparken.

Den nye bebyggelsen planlegges overordnet på mellom 4–8 etasjer. Mot Follogata jobbes det generelt med 4–5 etasjer, mens det mot jernbanen jobbes med opptil 8 etasjer. Innenfor planområdet planlegges det mulighet for høyere punkter enkelte steder med opptil 14 etasjer. Plantegning som viser ulike byggehøyder i forhold til terrenghøyden som et snitt.

Området ligger i et lavbrekk, og et snitt i øst-vest retning viser at fabrikkområdet ligger mel­lom 6-8 m lavere enn nabobebyggelsen. Høyden på den nye bebyggelsen følger terrenget og skaper en gravis overgang mellom Pappen og nabobygningene.

 

Eksisterende byggningsmasse

Av dagens byggningsmasse på Pappen Sarpsborg vil kun Fabrikken og Pappenhallen bestå når området er ferdig utviklet. 

Byggningsmasse før endringer

Fabrikken og Pappenhallen i grått er planlagt som et helt eller delvist kulturelt program, til felles glede for beboere og besøkende. Det vil også være enkelte næringslokaler knyttet til dette området av Pappen Sarpsborg. 

Pappenhallen og fabrikken bevares

Nye boliger

Boliger i periferien omfavner den sentrale fabrikkshallen i kjernen av prosjektet og mot omgivelsene rundt. Mot nordvest blir det et mobilitetshus. Det blir en gradvis utvikling, samtidig som skapes en stor fleksibilitet, og hvert område kan i prinsippet utvikles uavhengig av de andre. Rekkefølgen på utviklingen er som følger; 2A (inkl. 2B og 2C), 1A, 1 B, 1C, 1D, 3 og 4.

Strukturplan ny bebyggelse rundt bevart byggningsmasse

Bevaring og omdanning 

Den bevarte bygningsmassen planlegges programmert med kontor, forretning, tjenesteyting og kulturelle aktiviteter. Det planlegges også for et parkeringshus, utført som et mobilitets­hus, med fokus på grønn mobilitet. 

Rundt de bevarte bygningene planlegges det primært for boliger. I første etasje tilrettelegges det for fellesfunksjoner, forretning og annet utadvendt program henvendt inn mot de sentrale byrommene i planen.