Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Planprogrammet er fastsatt!

3D-visualisering av Pappen Sarpsborg og utvikling mot omgivelsene.

Stor milepæl for Pappen Sarpsborg når planprogrammet er fastsatt. Planprogrammet er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter AS og JAJA Architects ApS ved Fridtjov Bergsgard (DA, ansvarlig for planarbeidet), Agnete Syrtveit (DA), Kristin Uleberg Osnes (DA) og Jakob Steen Christensen (JAJA), i samarbeid med Dronninga Landskap ved Pål Dixon Sandberg. Tiltakshaver er Pappen Utvikling AS.

Formålet med planarbeidet er å fastlegge rammer for omdanningen og utviklingen av området Peterson fra fabrikk- og industriområde til ny bydel med boliger, næring- og rekreasjonsarealer i Sarpsborg sentrum. Det skal utvikles en ny bydel på en bærekraftig måte med bymessige kvaliteter. Dette innebærer utbygging av boliger med fellesfunksjoner, bydelstorg, næring og tjenesteyting. Det skal tilrettelegges for et godt bomiljø, med mangfold av møteplasser og kvalitet på bebyggelse og utearealer.

Se planprogrammet>>

Planprogram for Pappen Sarpsborg

Planprogrammet har som plan å:

  • Sikre en bærekraftig utvikling av planområdet, både sosialt, miljømessig og økonomisk
  • Tilrettelegge for en urban boligutvikling med særlig hensyn på godt naboskap
  • Legge til rette for en bilfri bydel, med grønn mobilitet og myke trafikanter. Bydelen skal være et trygt og inviterende sted å ferdes for folk i alle aldre uten trafikkfarlige barrierer. Nødvendig kjøring i området vil bli ivaretatt.
  • Knytte planområdet til Sarpsborg sentrum og områdene nord og vest for jernbanesporene
  • Ta vare på og foredle den eksisterende industrihistorien på stedet gjennom bevarte bygningsvolum, fasader, gater og plasser. Det skal legges til rette for ny bruk av eksisterende lokaler via transformasjon og aktiv programmering
  • Pappen skal huse et bredt spekter av befolkningen, uavhengig av sosiale, kulturelle og økonomiske forutsetningerEtablere bebyggelse som tydelig definerer byrommene og ivaretar byrommenes funksjon som møteplass, oppholdssted og forbindelse

Se planprogrammet>>

Prosjektet

Omdannelsen fra avstengt fabrikkområde til levende bydel skaper et nytt tyngdepunkt i Sarpsborg. Gjennom urban utvikling, levende byrom og gode forbindelser, skal Pappen bli en integrert del av lokalområdet og sentrumskjernen i Sarpsborg.

Torsbekkdalen
Et sentralt grep er gjenetableringen av parkdraget langs det naturlige lavbrekket skapt av Torsbekken, kalt Torsbekkdalen, gjennom planområdet i nord-sydgående retning. Dette danner ryggraden i planområdet hvorfra flere forbindelser forgrenes videre i planen.

Transformasjon og historie
I stedet for å rive og bygge nytt, starter videreutviklingen av området med å se på den eksisterende bebyggelsen, hva som kan beholdes og gi nytt liv. Noe skal fylles med liv i et par år, mens andre deler skal bevares permanent. På denne måten skapes et nytt sted med autentisk identitet forankret i stedet og historien.

Identitet
Gjennom en analyse av eksisterende bygningsmasse er det bebyggelsen fra 50-tallet som ønskes beholdt og transformert. Dette blir områdets sentrale hjerte og omdreiningspunkt, hvor ny bebyggelse gradvis vil omslutte fabrikkbygningen og til sammen skape et nytt samlingspunkt i Sarpsborg.

Utvikling over tid
Prosjektet legger opp til en utbygning på ca 120 000 m² og skal utvikles i et lengre tidsperspektiv på omkring 20–25 år. Med et fullt utbygget industriområde planlegges derfor en gradvis utbygging og rivning, slik at området gjennomgår en dynamisk omdannelses prosess hvor områdets midlertidighet og konstante utvikling blir en viktig del av områdets identitet.