Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.

Plangrep for Pappen Sarpsborg

3D visualisering fra Torsbekkparken

Pappen er tett nettverk av plassdannelser, grønne lommer og parkdrag som tilsammen skaper en rekke mindre og større møteplasser for bydelen og resten av Sarpsborg

Plangrep situasjonsplan Pappen Sarpsborg

PAPPENPLASSEN

Pappenplassen mod sydøst markerer inngangen til Pappenområdet, og er den største og første samlende offentlige byrommet i planområdet når man kommer fra sentrum. Denne plassen knytter det nye området sammen med nabobebyggelsen rundt Pappen både nord og sør, med Torsbekkparken som en naturlig forlengelse av plassen.

TORSBEKKPARKEN

Torsbekkparken vil være et nytt offentlig parkrom, en langstrakt bypark som følger områdets dalsøkk. Parken vil inneholde muligheter for et mangfold av ulike typer aktiviteter. Parken blir en viktig ferdselsåre for gående når den knyttes sammen med turveiene på Kurland i sør via ny planlagt jernbaneundergang og mot Glengshølen i nord. Hovedelementet i Torsbekkparken er vannet som ledes hit fra omkringliggende områder. Konseptet for parken defineres av en stram, mineral side mot den eksisterende fabrikk bebyggelsen i vest og en myk, frodig vegetasjonsside som danner skråninger ned mot parkens lavpunkt som defineres av bekken med vannspeil med terskler. Parken blir en viktig ferdselsåre for gående når den knyttes sammen med turveiene på Kurland i sør via ny planlagt jernbaneundergang og mot Glengshølen i nord.

3D-visualisering av Pappen: Fabrikktorget.

FABRIKKTORGET

Fabrikktorget er et urbant felles torg inne i planområdet, omgitt av ny og eksisterende bebyggelse på alle kanter. Fabrikktorget skal være en torgplass med livgivende funksjoner på alle kanter, og er det mest sentrale byrommet inne i planområdet.

JERNBANEPARKEN

Jernbaneparken åpner seg mot vest for å gi luft og åpenhet inn i planen, og binder området sammen via gang- og sykkelveier langs jernbanen. Jernbaneparken vil også fungere som en grønn buffer mot jernbanen der det evt. kan etableres støyskjermende tiltak. Tanken er at Jernbaneparken skal inkludere et mangfold av tilbud som retter seg mot ulike aldersgrupper der aktiviteter er tilpasset barns naturlige motoriske progresjon fra de minste til de eldste. Planen åpner også for muligheter for å etablere aktivitetsanlegg i form av sykling, basketball og skatepark.

KILEN

Strekket med offentlige byrom omkranset av utadrettet virksomhet strekker seg fra øst til vest fra Pappenplassen, via Fabrikktorget til Kilen ved mobilitetshuset. Kilen åpner seg mot vest for å gi luft og åpenhet inn i planen, binder området sammen med Jernbaneparken som omkranser planområdet langs jernbanen. Kilen bygger opp under aktivitets- og handelsarealer integrert i mobilitetshuset.

KARLSBORGPLASSEN

Karlsborgplassen utgjør den største parklommen i den nordvestlige delen av planområdet langs jernbanen. Dette er en romsligere vestvendt plass med rom for aktiv lek, ballspill og grønt, gjerne tilrettelagt for litt større barn.

DOMPAPPEN

Er en aktivitetspark under broen som fører Fv118 over jernbanesporene, sørvest i planområdet. Denne foreslås knyttet opp mot gatekulturen og tilbyr aktiv lek og trening, som parkour, skating, buldring og lignende.