Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Fra fabrikkområde til ny levende bydel

Fra fabrikkområde til ny levende bydel

Historisk bilde av Pappen Sarpsborg anno 1946.

Omdannelsen fra avstengt fabrikkområde til levende bydel skaper et nytt tyngdepunkt i Sarpsborg. Gjennom urban utvikling, levende byrom og gode forbindelser er det en tydelig ambisjon å bli en integrert del av sentrumskjernen i Sarpsborg. Nedbrytning av barrierer og tilrettelegge for attraktive overganger i området vil derfor også ha positive ringvirkninger ved å knytte sentrum sammen med bydelene mot nord og vest.

Ny levende bydel i Sarpsborg

Med utgangspunkt i historien ønsker vi å skape et samlingssted for fremtiden. I stedet for å rive og bygge nytt, starter videreutviklingen av området med å se på den eksisterende bebyggelsen, hva som kan beholdes og gi nytt liv. Noe skal fylles med liv i et par år, mens andre deler skal bevares permanent. På denne måten skapes et nytt sted med autentisk identitet forankret i stedet og historien. 

Gjennom en analyse av eksisterende bygningsmasse er det bebyggelsen frem til ca 1950 vi ønsker å beholde og videreforedle. Dette blir områdets sentrale hjerte og omdreiningspunkt, hvor ny bebyggelse gradvis vil omslutte fabrikkbygningen og til sammen skape et nytt sam­lingspunkt i Sarpsborg.

Ny bydel

Pappen skaper en ny bydel og et samlingspunkt i møtet mellom industrihistorien, kvartalsstrukturen og Torsbekkdalen. 

Sarpsborg har en velforankret akse- og kvartalsstruktur. Både bølgepappfabrikken, jernbanen og bro i Fv 118 bryter denne kvartalsstrukturen. Pappen legger opp til å rehabilitere dette gridet og lage sammenbindende gater, mentalt og fysisk. Logiske og rasjonelle gang- og sykkelveier kobler den nye boligbydelen til omgivelsene. Med en undergang under jernbanen reetableres det naturlige landskapstrekket, og Torsbekkdalen knytter områdets grønnstruktur sammen og skaper en attraktiv blågrønn forbindelse fra nord til syd.

Fabrikkens utvikling

Plangrep fra 2023 til 2050
Eksisterende situasjon v.s. plangrep som syr sammen nytt og gammelt i et nettverk av plassdannelser, parkrom og forbindelser.

Utviklingen av fabrikken har vokst frem med gradvise utvidelser som til sammen skaper et kompakt kompleks av industrihaller fra forskjellige tidsperioder og med forskjellige byggeteknikker. Det er planlagt å beholde den eldste bygningsmassen sen­tralt på tomten. Langs den bevaringsverdige bebyggelsen etableres sentrale by- og parkrom med gode forbindelser ut i nærområdet. 

Den nye utviklingen skal skje gradvis, slik som fabrikkområdet også har vokst frem. Ny bebyggelse planlegges rundt den bevaringsverdige strukturen som blir et struk­turelt og sosialt omdreiningspunkt i planen.