Pappen Sarpsborg logo med hvitt bølgesymbol og hvit tekst.
Midlertidige byrom gjennom prosjektets faser

Midlertidige byrom gjennom prosjektets faser

Midlertidig byrom for Pappen Sarpsborg

Utviklingen og transformasjonen av Pappen vil foregå over et langt tidsrom, og endringsprosessen vil være kontinuerlig over mange år. Stedsaktivering og såkalt tidsbevisst områdeutvikling vil gjennom midlertidige tiltak fra et tidlig stadium sørge for å etablere identitet, variasjon og verdi til stedet. Midlertidige arenaer skal tilføres for å skape stemning og tilhørighet under prosessen, gi rom for at ulike aktiviteter kan komme og gå, og ende opp som varig del av bydelen. Alle tiltak skal ta utgangspunkt i det gående mennesket, med det tempoet og opplevelsesmulighetene det gir.

Fasene i prosjektet

Gjennom de planlagte fasene oppstår det en rekke midlertidige byrom. Dette er ikke midlertidige byrom som forsvinner igjen, men snarere byrom som gradvis endrer seg over tid. De midlertidige byrommene er derfor viktige fordi de tidlig i prosjektet skaper stedsidentitet som gradvis omdannes i takt med utbygningen.

Alle tiltak for opparbeidelse og bruk av byrommene skal utføres med en kvalitet og fleksibilitet som gjør at de kan inngå i den permanente løsningen direkte, eller gjennom ny bruk. Det skal som grunnprinsipp i utformingen av alle plasser og byrom jobbes med eksisterende forhold, arkitektur og materialressurser. Alle byrom skal vokse ut fra stedet og dets historie, uavhengig av hvorvidt tiltaket er planlagt for kort eller lang sikt. 

De delene av de midlertidige byrommene som overlapper med de fremtidige byrommene må ha en særlig oppmerksomhet og, der det gir mening, utføres i en kvalitet slik at de kan inngå i den permanente løsningen. Føringer for utforming av midlertidige byrom er primært å jobbe med de eksisterende forhold, å bruke eksisterende situasjon som primær formgiver, slik at alle byrom på kortere og lengre sikt vokser ut fra stedet og dets historie.